Handlekurven er tom.
Studietilbud / Helse, ernæring og trening

Helse, aldring og aktiv omsorg

Helse, aldring og aktiv omsorg er en fagskoleutdanning som gir deg en faglig tyngde og en dybdekompetanse som blir stadig mer etterspurt i helsevesenet. Utdanningen er tilpasset de framtidige kommunale oppgavene i samfunnet.

Fagskole

Høyskolen Kristiania Nettstudier

Kurset/studiet er kvalifisert for støtte hos Lånekassen, og det er NOKUT-godkjent. Minstekravet hos Lånekassen er 15 studiepoeng per semester og fire mnd. studieperiode. Mer info her

Lånekassen NOKUT
 • Beskrivelse

  Helse, aldring og aktiv omsorg er en fagskoleutdanning for deg som ønsker å bli en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk forståelse i ditt arbeid med omsorg, behandling og rehabilitering av eldre mennesker.

  Utdanningen utvikler dine kunnskaper til å forstå hva det innebærer å være eldre, hvordan eldre oppfatter alderdom, hvilke akutte sykdommer og skader eldre kan få, og hvilke progredierende og kroniske sykdommer som er vanlige i alderdommen. Du skal også kunne bidra til god helhetlig omsorg for den enkelte eldre.

  Utdanningen består av følgende emner:

  • Emne 1 - Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helse- og oppvekstfag
  • Emne 2 - Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
  • Emne 3 - Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse
  • Emne 4 - Organisering, system og ledelse


  I tillegg skal du skrive en fordypningsoppgave over et selvvalg tema, og gjennomføre en 10 ukers obligatorisk praksisperiode i løpet av utdanningen.

  Fullfinansierte (gratis) plasser

  I flere fylker fullfinansierer (betaler) fylkeskommunen dette utdanningstilbudet. Det betyr at du, hvis du bor i et av de fylkene, kan ta denne utdanningen gratis. Klikk her for å se om din fylkeskommune tilbyr gratis plasser.

  Dersom din fylkeskommune ikke er blant de som fullfinansierer (betaler for) dette utdanningstilbudet, dersom du ønsker å starte på utdanningen utenom søknadsfristen (ha fri progresjon) eller dersom du ikke ønsker å følge samlinger, kan du kjøpe utdanningen selv. Klikk her for å komme til siden hvor du kjøper utdanningen.

Lukk
 • Læringsmål

  Etter å ha fullført denne utdanningen skal du ha relevant og nødvendig kompetanse i forhold til både dagens og fremtidens oppgaver og ut­fordringer innen fagområdet. Du skal ha grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være eldre, hvordan eldre kan oppfatte alderdom, og hvilke sykdommer og skader som er vanlige i alderdommen. Videre skal du kunne overveie og iverksette tiltak, og være en reflektert yrkesutøver med høy yrkesetisk standard.

Lukk
 • Jobbmuligheter

  Med videreutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg kan aktuelle arbeidsområder blant annet være på sykehjem, skjermet avdeling, dag-avdeling, rehabiliteringsavdeling, korttidsavdeling, hjemmesykepleien, aldershjem og aldersboliger og på hospice.

Lukk
 • Om høyskolen

  Høyskolen Kristiania Nettstudier

  Høyskolen Kristiania Nettstudier er en avdeling for nettstudier og videreutdanning i Høyskolen Kristiania. Vi tilbyr kurs og studier på alle utdanningsnivåer på nett. Studietilbudet vårt er en blanding av kurs, studier, årsenheter og bachelorgrader som Høyskolen Kristiania selv tilbyr, og utdanningstilbud som andre høyskoler og universiteter er ansvarlige for. I sistnevnte samarbeidsmodell er Høyskolen Kristiania Nettstudier sin rolle å tilrettelegge for at studiene skal kunne gjennomføres på nett.

Lukk
 • Gjennomføring

  Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

  Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

  Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

  I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

   infographic_timer 20 måneder på deltid antatt tidsbruk
   infographic_maneder 24 måneder tilgang til læringsportal
   infographic_oppgaver 8 innsendinger gjennom kursets varighet
Lukk
 • Kursvalg


  • Kurs
   • Kurskode Kurs Lån   Pris a
    1300
    Helse, aldring og aktiv o... Helse, aldring og aktiv omsorg er en fagskoleutdanning som gir deg en faglig tyngde og en dybdekompetanse som blir stadig mer etterspurt i helsevesenet. Utdanningen er tilpasset de framtidige kommunale oppgavene i samfunnet. Les mer
    0,- Velg
Lukk
 • Inkludert i pris

  • Samlinger
  • Veilederoppfølging
  • Retting av innsendingsoppgaver
  • Eksamensavgift
  • Tilgang til klasserom på nett
  • Kurs i studieteknikk
  • Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania
Lukk
 • Opptak

  • icon Opptakskrav Du må ha fagbrev som helsefagarbeider eller autorisasjon som hjelpepleier/omsorgsarbeider fra videregående. Det kan gjøres opptak på grunnlag av godkjent realkompetanse. Du må også dokumentere norskkunnskaper fra grunnskole, vgs, norsk på høyere nivå eller norskprøven for innvandrere fra Vox.
  • icon Søknadsfrist 15. september
  • icon Oppstart Midten av oktober
Lukk
 • Samling

  Det inngår to obligatoriske samlinger i semesteret i denne utdanningen. Informasjon om tid og sted for samlingene ligger i nettkurset.

Lukk
 • Praksis

  Fagskoleutdanningen i helse, aldring og aktiv omsorg består av en obligatorisk praksisperiode på 300 timer (8 uker). Praksisperioden kan ikke erstattes av hverken lang eller tidligere yrkeserfaring. Det kan være lurt å tenke gjennom og klargjøre hvor og hvordan du vil organisere og gjennomføre praksisperioden din før du søker om opptak på utdanningen!

  Praksisperioden skal fortrinnsvis gjennomføres samlet mot slutten av utdanningsperioden, helst etter emne 3, men tidligst etter emne 2.

  Praksissted og praksisveileder

  Du er selv ansvarlig for å inngå en avtale med et relevant praksissted i forbindelse med denne utdanningen, og du må selv sørge for å få praksisstedet godkjent av Høyskolen Kristiania Nettstudier før du går ut i praksis.

  For at et praksissted skal kunne godkjennes, må stedet kunne gi deg relevante erfaringer på områder med tilknytning til flest mulig av praksisperiodens læringsmål. I tillegg må det ha et tjenestetilbud rettet mot den bruker-/pasientgruppen som hører til dette fagfeltet. Aktuelle praksissteder kan for eksempel være:

  o Heldøgns tjenestetilbud: sykehjem, skjermet avdeling for demente, rehabiliteringsavdelinger, opptreningssenter, korttidsavdelinger, alderspsykiatriske enheter, omsorgssenter, bokollektiv, aldershjem, aldersboliger, bo- og aktivitetssenter, hjemmebaserte tjenester, geriatriske avdelinger i sykehus, slagavdelinger, avdelinger for terminal- og palliativ pleie og omsorg for eldre.

  o Andre relevante praksissteder: dagavdeling, eldresentre, trygdeboliger, bestillerkontor, innsatsteam, tverrfaglige team, rehabiliteringsteam, kompetansesentre innen eldreomsorg.

  o Aktuelle steder for kortere studiebesøk/-opphold: fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten, hjelpemiddelsentralen, aktivitetssenter/arbeidsstue, være med aktivitør, kommunale lærings- og mestringssentre, frisklivssenter med forbyggende tiltak for eldre, helsesportslag, pensjonistturer/-reiser, helsereiser for eldre, brukerorganisasjoner for eldre, pensjonistforening, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner, frivillighetssentral, NAV, eldreråd.

  Du kan velge egen arbeidsplass/avdeling som praksissted, men vi fraråder dette da det antas å kunne redusere ditt faglige utbytte av praksisperioden. Å ha praksis på egen arbeidsplass/avdeling kan gjøre det vanskelig for deg å fokusere på studentrollen, og du kan lett bli gående med dine vanlige arbeidsoppgaver. Dersom du likevel velger praksis på egen arbeidsplass/avdeling, ber vi deg være ekstra oppmerksom på at du:
  o Får mulighet til å dekke utdanningens læringsmål i løpet av praksisperioden.

  o Bli tildelt ansvar som primærkontakt for én eller flere brukere i praksisperioden.

  I tillegg må du regne med å måtte foreta ekskursjoner og/eller studiebesøk til andre arbeidsplasser/avdelinger for å få praksisperioden din godkjent.
  En relevant fagperson på praksisstedet må kunne gi deg minimum én time individuell veiledning hver uke gjennom hele praksisperioden din. Praksisveilederen må ha en helsefaglig utdanning som tilsvarer eller er høyere enn denne utdanningen.

  Praksisrapport

  Mot slutten av praksisperioden skal du skrive en praksisrapport. Hensikten med rapporten er å bevisstgjøre deg på opplevelser og erfaringer du får i praksis, og å hjelpe deg til å relatere disse opp mot teoretisk kunnskap og aktuelle læringsmål.

  Både praksisperioden og praksisrapporten vurderes, og begge må være fullført og bestått før du kan ta eksamen.

Lukk
 • Pensum

  Du må selv kjøpe pensumbøkene til kurset. Pensumlisten til kurset ser du under.

  Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil. Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett.

  NB! I tillegg til pensumbøkene i tabellen under vil du finne en rekke artikler i læringsportalen, som også er pensum.

  Pensumliste (med forbehold om endringer - endelig pensumoversikt finner du i læringsportalen som du får tilgang til som student):

  Tittel Forfatter ISBN
  Jus i helse- og sosialtjenesten - Anne Kjersti C. Befring Jus i helse- og sosialtjenesten Anne Kjersti C. Befring 9788204115638
  Organisering og yrkesutøvelse Lars Gunnar Lingås, Nina Martinussen 9788204096692
  Psykologi og samfunnsfag Lillevi Berg Kristoffersen, Elisabeth Solvik 9788204112811
  Pårørende til personer med demens: om å forstå, involvere og støtte de pårørende Rita Jakobsen og Siri Homelien 9788205399372
  Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasienten Marit Kirkevold, Anette H. Ranhoff og Kari Brodtkorb 9788205357761
  Kommunikasjon i relasjoner: samhandling, konfliktløsing, etikk Hilde Eide og Tom Eide 9788205326897
  Helsefremmende sykepleie: i teori og praksis Åse Gammersvik og Torill Larsen 9788245011395
  Studiemetodikk og oppgaveskriving. Om mappeevaluering og veier til god eksamen Olav Garsjø 9788202238070
  Etikk og kommunikasjon Åse Marion Hansen og Lars Gunnar Lingås 9788204085146
  Om rehabilitering Trine Normann, Johans Tveit Sandvin og Hanne Thommesen 9788244621649
  Aldring og livskår Hanne Tutland 9788204096715
Lukk
 • Eksamen

  Både innsendingsoppgavene, fordypningsoppgaven, praksisperioden og praksisrapporten må være fullført og bestått før du kan ta eksamen.

  Så fort eksamensresultatet foreligger, og klagefristen er gått ut, får du tilsendt et fagskolevitnemål. 

  • icon Eksamensarrangører Klikk her
  • icon Eksamen varighet 5 timer
  • icon Liste over eksamensdatoer Last ned PDF
  • icon Eksamen oppmeldingsfrist 1. april og 1. november
  • icon Eksamensform Fremmøteeksamen
  • icon Eksamensdato 05.01.17 / 30.05.17
Lukk
 • Veilederprofil

  image
  Hanne Mette Myklebust

  Det ligger en enorm frihet i det å kunne utdanne seg uten å måtte møte opp til en forelesning. Hanne vet at hennes jobb er å gi studenten drahjelp og rettledning i løpet av studietiden. Les mer

Lukk